©2014-2020, UBND HUYỆN GIA VIỄN
Địa chỉ: Thị trấn Me – Huyện Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại:0303.868 025 - Fax: 0303.868 820.